Karta informacyjna 711/2017

  • Nr karty/rok 711/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie, przebudowa i likwidacja urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe rurociągów, kształtowanie koryt cieków naturalnych (rzeka Reda), gromadzenie ścieków i wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na szczególne korzystanie z wód – okresowe odprowadzanie wód z terenu polderu Rekowo do rzeki Redy, w ramach zadania "Odbudowa stacji pomp Rekowo"
  • Obszar, którego dokument dotyczy Moście Błota, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.96.2017
  • Dokument wytworzył Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk
  • Data dokumentu 22.08.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.09.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 56 621 58 75, 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian