Karta Informacyjna 785/2017

  • Nr karty/rok 785/2017
  • Rodzaj dokumentu Program ochrony powietrza
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Program ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja wraz z uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy miasto Włocławek
  • Znak sprawy Uchwała Nr XXXVII/620/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r.
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 23.10.2017
  • Dokument zatwierdził Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 23.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń ul. Targowa 13/15, pok. 213, tel. 56 6215810
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-miasto-wloclawek-ze-wzgledu-naprzekroczenie- poziomu-dopuszczalnego-pylu-zawieszonego-pm10-aktualizacja-uchwalony-przez-sejmikwojewodz/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 693/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.11.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian