Karta Informacyjna 786/2017

  • Nr karty/rok 786/2017
  • Rodzaj dokumentu Program ochrony powietrza
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa kujawsko-pomorska
  • Znak sprawy Uchwała Nr XXXVII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r.
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 23.10.2017
  • Dokument zatwierdził Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 23.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń ul. Targowa 13/15, pok. 213, tel. 56 6215810
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-kujawsko-pomorskiej-ze-wzgledu-naprzekroczenie- poziomu-docelowego-i-dopuszczalnego-dla-pylu-zawieszonego-pm25-uchwalony-przez-sejmikwojewodztw/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 721/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.11.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian