Karta Informacyjna 796/2017

  • Nr karty/rok 796/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskie dla GOTEC POLSKA Sp. z o. o., ul. Polna 7, Komorniki,55-300 Środa Śląska, Zakład w Jastrzębiu zmieniająca decyzję pozwolenie wodnoprawne Marszałka Województwa
   Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.43.2013 na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu betonowego wód opadowych i roztopowych do rowu melioracji szczegółowej zlokalizowanego
   na działce nr 250/1 w Jastrzębiu oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. rowu z terenu Zakładu (zlewnia nr 1) w Jastrzębiu i do ziemi poprzez zbiornik retencyjno-chłonny z terenu Zakładu (zlewnia nr 2) w
   Jastrzębiu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Jastrzębie gmina Bartniczka województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.85.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 16.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 505/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.11.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian