Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nazwa zadania: Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

a) w drodze otwartego konkursu ofert

b) z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony)

  • Wydział Departament Spraw Społecznych, Wydział Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia Oferta złożona w otwartym konkursie ofert jest rozpatrywana w terminie 45 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert, a w przypadku, gdy na dany konkurs wpłynie powyżej 100 ofert okres ten wydłuża się do 60 dni. W przypadku trybu uproszczonego oferta rozpatrywana jest pod względem formalnym i merytorycznym - w terminie 7 dni od daty wpływu do Urzędu. Natomiast w kolejnym etapie - ostateczną decyzję o uznaniu celowości lub braku uznania celowości realizacji zadania podejmuje Zarząd Województwa.
  • Osoba kontaktowa Departament Spraw Społecznych Osoby odpowiedzialne: Wydział Polityki Społecznej: - Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego: Anna Bartnicka (tel. 56 621 25 44), Marta Raś (tel. 56 652 18 71), - Biuro Wsparcia Rodziny j i Przeciwdziałania Przemocy: Arkadiusz Joppek (tel. 56 652 18 15), Dorota Piekarek (56 652 18 14), - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: Piotr Niedziałkowski (tel. 571 204 292), Małgorzata Dąbrowska (tel. 56 621 25 15), Anna Sokół (tel. 571 293 077). Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych – Maria Dreszer (tel. 56 656 10 32, 602 766 062), Anna Paduszek-Knasiak (tel. 883 359 310), Monika Kosiorowska (tel. 56 652 18 39)
  • Miejsce załatwienia Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (zgodnie z linkiem wskazanym w ogłoszeniu konkursu) wraz z potwierdzeniem złożenia oferty stanowiącym wydruk z Generatora. Wytyczne w sprawie sposobu składania oferty w trybie uproszczonym znajdują się na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl .
   Potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej należy przesłać pocztą na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy –
   lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym
   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy – parter w terminach określonych w ogłoszeniach konkursowych, bądź w przypadku trybu uproszczonego do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
  • Telefon kontaktowy Wydział Polityki Społecznej: - Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego: Anna Bartnicka (tel. 56 621 25 44), Marta Raś (tel. 56 652 18 71), - Biuro Wsparcia Rodziny j i Przeciwdziałania Przemocy: Arkadiusz Joppek (tel. 56 652 18 15), Dorota Piekarek (56 652 18 14), - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: Piotr Niedziałkowski (tel. 571 204 292), Małgorzata Dąbrowska (tel. 56 621 25 15), Anna Sokół (tel. 571 293 077) Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych – Maria Dreszer (tel. 56 656 10 32, 602 766 062), Anna Paduszek-Knasiak (tel. 883 359 310), Monika Kosiorowska (tel. 56 652 18 39)
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Wzór oferty jest zamieszczony w Generatorze ofert na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl Lista wymaganych załączników dostępna jest na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce otwarte konkursy ofert lub zlecanie zadań – tryb uproszczony.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.2004.166.1 z późn. zm.);
   Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512, z późń. zm.);

   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późń. zm.);

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późń. zm.);

   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 11145, z późń. zm.);

   Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronią danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);

   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843);

   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późń. zm.);

   Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, z późń. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r . w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62 poz. 560)

   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390, z późń. zm.);

   Uchwała nr 76 Rady Ministra z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020  (M.P. z 2014 poz. 445);

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245);

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259);

   Ustawa z dnia 5 czerwca 1997 r. Kodeks karny  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późń. zm.);

   Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późń. zm.);

   Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późń. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny
   i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 213);

   Ustawa z dnia 20 kwietnia 2003 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.);

   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późń. zm.);

   Rozporządzenie Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
   z 2018 r. poz. 2057);

   Rozporządzenie Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055);

   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.);

   Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390);

   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian