Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”

Nazwa zadania: Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”

  • Wydział Departament Spraw Społecznych, Wydział Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia Zadanie całoroczne: styczeń – 30 wrzesień: składanie wniosków; październik – listopad: rozpatrywanie wniosków i nagrodzenie laureatów; grudzień: wypłata nagród. Kandydatów do nagrody należy zgłosić na wniosku. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane kandydata lub skład zespołu do nagrody, dane wnioskodawcy oraz uzasadnienie kandydatury. Do wniosku winny być dołączone: dokumenty potwierdzające osiągnięcia społeczne i zawodowe, w tym dwie rekomendacje, opinie współpracowników, fotografie, publikacje, materiały prasowe.
  • Osoba kontaktowa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Spraw Społecznych, Wydział Polityki Społecznej/ Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy - Dorota Piekarek (tel. 56 652 1814)
  • Miejsce załatwienia Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
   Departament Spraw Społecznych,
   ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym
   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – parter
   do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest nagroda (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego)
  • Telefon kontaktowy Dorota Piekarek (tel. 56 652 1814)
  • Miejsce odbioru Komisja Kwalifikacyjna formułuje propozycje nagród wraz z uzasadnieniem; zaopiniowane wnioski przedstawia Zarządowi w terminie do 20 października roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest nagroda. Nagrody przyznawane są uchwałą Zarządu Województwa, który ostatecznie określa osoby wytypowane do nagrody oraz wysokość nagród finansowych. Nagrody są wręczane podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (około 21 listopada).
  • Wymagane dokumenty - wniosek oraz regulamin – do pobrania na stronie internetowej http://kujawsko-pomorskie.pl/sprawy-spoleczne
   - uchwała w sprawie regulaminu przyznania nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej (Uchwała Nr 31/1516/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.)
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje dotyczące Nagród zawarte są w „Regulaminie przyznawania nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej”.

  • Podstawa prawna

   Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668); Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876); Uchwała Nr XXIX/360/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Uchwała Nr 31/1516/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian