Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON

Nazwa zadania: Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON

  • Wydział Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
  • Termin załatwienia Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniuje wniosek ośrodka w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i przesyła do Wojewody. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku uchybień, Wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku Wojewodzie. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o występujących we wniosku uchybieniach, powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.
  • Osoba kontaktowa Anna Kiełbasa, Małgorzata Tomaszewska
  • Miejsce załatwienia Wniosek należy przesłać pocztą na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń - parter
   Wnioski o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia:
   https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
  • Telefon kontaktowy Anna Kiełbasa nr tel. 515 456 511, Małgorzata Tomaszewska nr tel. 514 456 505 lub 56 652 18 66
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;
   Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wraz z oświadczeniem, iż odpis jest aktualny) lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną;
   Dokument poświadczający istnienie ośrodka w przypadku jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
   Tytuł prawny obiektu (odpis z księgi wieczystej wraz z oświadczeniem, że odpis jest aktualny);
   Umowę dzierżawy lub wynajmu nieruchomości w przypadku osób prowadzących ośrodek;
   Statut (w przypadku jego posiadania);
   Kopię umowy zawartej z innym podmiotem, w przypadku, gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych i zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza.
  • Opłaty Brak opłat
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2020poz. 426 z poźn. zm.),

   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian