Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 11.02.2016

Dnia 11 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum

– przyjęcie porządku obrad

– przyjęcie protokołu

  1. Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” – stan prac.
  2. Projekt „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” – podsumowanie.
  3. Podsumowanie realizacji projektów własnych i realizowanych w partnerstwie przez Departament Środowiska:

– System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego,

– Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat,

– Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie,

– Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej wraz z terenową ścieżką edukacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

– Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia – druk nr 5/16.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego – druk nr 6/16.
  3. Wolne głosy i wnioski.

Informacje

Rejestr zmian