Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 22.09.2016

W czwartek 22 września 2016 r. o godz. 12:00 w sali 308 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Informacja dotycząca stanu prawnego w zakresie zarządzania zasobami wodnymi (Prawo wodne, Masterplany, mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz plany gospodarowania wodami) (przygotowuje Departament Rozwoju Regionalnego).
  2. Zmiany na sieci dróg wojewódzkich w 2015 i 2016 roku w świetle art. 10. Ustawy o drogach publicznych oraz perspektywa na kolejne lata (przygotowuje Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej).
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian