Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 20.04.2017 r.

Dnia 20 kwietnia o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad.

– przyjęcie protokołu.

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2016 w dziale 851- Ochrona zdrowia.
  2. Sprawozdanie z działalności KPIM za rok 2016 oraz plan inwestycji w ochronie zdrowia realizowany w roku 2017.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – druk nr 23/17.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – druk nr 24/17.
  5. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian