Komunikat z dnia 9 stycznia 2019 r.

W związku  z omyłką pisarską, która wystąpiła w treści Regulaminu otwartego konkursu ofert Nr 8/2019, stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego informuję, iż trwają prace nad zmianą zapisu § 3 ust. 4 pkt. 1b niniejszego regulaminu o treści:

 

w przypadku oferentów wnioskujących o dotację od 5 000,01 do 10 000,00 zł – 20% całkowitych kosztów zadania, z uwzględnieniem ust. 5, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie może być niższa niż 10% całkowitych kosztów zadania”,

 

na zapis w brzmieniu:

 

„w przypadku oferentów wnioskujących o dotację od 5 000,01 do 10 000,00 zł – 80% całkowitych kosztów zadania, z uwzględnieniem ust. 5, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie może być niższa niż 10% całkowitych kosztów zadania.”

 

 

Informacje

Rejestr zmian