Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.10.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.133.2016 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa na wykonanie przebudowy obiektów mostowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 541 częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km ok. 55+328 do km 72+775”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian