Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.10.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.136.2016 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów infiltracyjnych chłonnych, zbiornika infiltracyjnego, wylotów brzegowych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do wód i do ziemi częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkry w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do 72+775”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian