Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21 listopada 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.98.2017 dla Gminy Łabiszyn, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn na: 1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące nad rzeką Noteć w km 116+410 rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej o średnicy 50 mm poprzez umieszczenie rurociągu tłocznego w rurze ochronnej stalowej o średnicy 100 mm x 5,6 mm umocowanej na przęśle istniejącego mostu jednoprzęsłowego nad rzeką Noteć. 2. Budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteci na terenie działek o numerach ewid.: 470/1, 456/2, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/3, 464/4, 464/5, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467/2, 468/8, 455/1, 515, 514, 456/1, 468/7 w miejscowości Łabiszyn zgodnie z postanowieniami decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 5 maja 2017 r., znak: NZB.Z.7500.9.2017.02.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian