Oferta tryb uproszczony

Oferta z dnia 29 stycznia  2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570 i 2020)  na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód

Nazwa zadania: Kujawsko-Pomorskie na Kajaki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian