Ogłoszenie

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. trybie uproszczonym, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817
z późn zm.), na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób
z niepełnosprawnością zamieszkujących region kujawsko-pomorski
.

Kwota ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostająca do dyspozycji na dzień 16 listopada br. wynosi 11 250,00 zł.

Termin składania ofert upływa dnia 21 listopada br.

Informacje

Rejestr zmian