Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:1/2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
  • Wydział:--
  • Miejsce pracyWojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
  • StanowiskoOrdynator Oddziału Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2021-03-31
  • Termin składania dokumentów2021-04-14
  • Sposób składania dokumentówKandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021. poz.430 t.j.) tj.: 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 6. oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j)
  • Miejsce składania dokumentówOferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia pod adresem: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy” oraz nazwiskiem, imieniem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 30 dni od upływu daty składania dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, specjalisty II stopnia w dziedzinie pediatrii i 8 lat stażu pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Posiada doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z chorobą nowotworową.
   2. Posiada wiedzę na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności Oddziału Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
   3. Komunikatywność oraz kreatywność.
   4. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyOrdynator odpowiada za realizację zadań podległego oddziału a w szczególności:
   1. Zapewnienie odpowiedniej jakości usług na poziomie obowiązującego standardu lub stosownie do możliwości Szpitala (funkcja lidera procesów w systemie zarządzania jakością).
   2. Kierowanie procesem diagnostyczno-leczniczym u pacjentów oddziału.
   3. Stwarzanie warunków do przestrzegania praw pacjenta.
   4. Przestrzeganie praw pacjenta i etyki zawodowej.
   5. Organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z leczeniem pacjentów i zarządzaniem oddziałem.
   6. Prowadzenie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom usług oddziału.
   7. Nadzorowanie w oddziale przebiegu szkolenia lekarzy w trakcie specjalizacji i stażystów.
   8. Nadzorowanie prowadzonej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem oddziału.
   9. Udział w komisjach: np. ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych, komisja ds. jakości, innych związanych z kontrolą procedur diagnostyczno-leczniczych
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy---
  • Lista wybranych kandydatówAndrzej Kurylak
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian