Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1282)

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, ul. Rajska 1,
85-485 Bydgoszcz

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
  • StanowiskoGłówny Księgowy
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-05-12
  • Termin składania dokumentów2020-05-25
  • Sposób składania dokumentówOfertę można złożyć osobiście w sekretariacie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w godzinach od 9.00 do 14.30 lub przesłać na adres Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) obywatelstwo polskie;
   2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   3) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
   za przestępstwo skarbowe;
   4) spełnienie jednego z poniższych warunków :
   a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
   uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej
   3-letniej praktyki w księgowości;
   b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
   c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych
   na podstawie odrębnych przepisów;
   5) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) znajomość zasad księgowości budżetowej;
   2) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
   3) umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu w tym: znajomość obsługi programów Vulcan - Księgowość Optivum (pełna księgowość ), System SJO BeSTi@, PŁATNIK oraz obsługa bankowości elektronicznej;
   4) znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON;
   5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień
   publicznych, ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe;
   6) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;
   7) obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność i dyskrecja.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) prowadzenie rachunkowości w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
   2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
   3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
   4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
   gospodarczych i finansowych;
   5) opracowywanie planów finansowych;
   6) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów oraz meldunków z zakresu finansów na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne;
   7) dekretacja dowodów księgowych;
   8) realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planami finansowymi jednostki oraz analiza ich wykonania;
   9) nadzór nad prawidłowym obiegiem dowodów księgowych;
   10) dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym;
   11) sporządzanie bilansu jednostki;
   12) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania
   i rozliczania inwentaryzacji;
   13) sporządzanie dokumentów z zakresu polityki rachunkowości;
   14) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
   15) dokumentowanie bieżącej analizy sytuacji finansowej jednostki;
   16) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę;
   17) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
   18) w ramach kontroli zarządczej: planowanie i zarządzanie ryzykiem, tj. identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zgodnie z przepisami w tym zakresie, składanie dyrektorowi sprawozdania z realizacji założeń kontroli zarządczej;
   19) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówW terminie naboru nie wpłynęła żadna oferta.
  • Uzasadnienie wyboruNie rozstrzygnięto naboru z uwagi na brak złożonych ofert.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian