Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów krajowego/-ych w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej ustawą wdrożeniową, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów krajowego spośród podmiotów innych niż określonych w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320) – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu grantowego w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych polegającego na udzielaniu organizacjom pozarządowym grantów na realizację inicjatyw w obszarze usług społecznych, zwanego dalej Partnerem.

W przypadku zawiązania partnerstwa, Liderem projektu będzie Województwo Kujawsko-Pomorskie  reprezentowane przez Departament Spraw Społecznych

Nabór partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.3.2 – Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów krajowego spośród podmiotów innych niż określonych w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu grantowego w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych polegającego na udzielaniu organizacjom pozarządowym grantów na realizację inicjatyw w obszarze usług społecznych.

Kandydaci na Partnera/Partnerów krajowego, wypełniają ofertę współpracy (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT GRANTOWY INICJATYWY NGO Podziałanie 9.3.2” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 w Toruniu.).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2021 r. do godz. 10.00

Decyduje data i godzina wpływu do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Miejsce składania zgłoszeń:

1. Punkt Informacyjno-Podawczy – pawilon przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w  Toruniu , Pl. Teatralny

2.Formularz należy  złożyć  w  godzinach  pracy  Punktu  od poniedziałku  do  piątku:

– w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00,

– we wtorki od 8.00 do 16.30, w piątki od 8.00 do 13.30.

Szczegóły naboru zostały określone w treści ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów – sekretariatu departamentu spraw społecznych – 56 652-18-96, bądź p. Małgorzaty Dąbrowskiej – 56 621-25-15, lub pod adresem e-mail: se[dot]sekretariat[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl.

 

Załączniki:

  • Ogłoszenie o naborze
  • Oferta współpracy
  • Deklaracja współpracy
  • Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian