Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Konkurs nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na zadanie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kujawsko-pomorskie.pl  (zakładka: „organizacje pozarządowe”), ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kujawsko-pomorskie.pl.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pomocą generatora ofert „Witkac.pl” znajdującego się na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka generator ofert 2019:

  1. wersję elektroniczną należy złożyć za pomocą generatora ofert „Witkac.pl” do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 15.30;
  2. potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z generatora ofert „Witkac.pl” w wersji papierowej, które należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego do dnia 22 lipca 2019 r., do godz. 15.30, bądź wysłać pocztą tradycyjną tego samego dnia do godziny 23.59.59.;

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 571 293 077, 571 204 292, 56 621 25 15 e-mail: ngo[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą generatora ofert „Witkac.pl”, oraz data złożenia wydruku z generatora ofert potwierdzenia złożenia oferty lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wydruku drogą pocztową. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce generator ofert 2019.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r, poz. 688) przekazuje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

W roku 2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa, przeznaczono niżej wymienione kwoty w następujących obszarach:

Zadania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 118 272,00 zł.

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2018 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian