Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  UCHWAŁĄ Nr 5/199/18

Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 R. OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT

na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

 • Konkurs nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Konkurs nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”;
 • Konkurs nr 3/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • Konkurs nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • Konkurs nr 5/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;
 • Konkurs nr 6/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
  i osób pod nazwą: „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
 • Konkurs nr 7/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”;
 • Konkurs nr 8/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”;
 • Konkurs nr 9/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”;
 • Konkurs nr 10/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia”;
 • Konkurs nr 11/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 • Konkurs nr 12/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”;
 • Konkurs nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego
  do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
  ;
 • Konkurs nr 14/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Badanie kondycji trzeciego sektora
  i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim”
  ;
 • Konkurs nr 15/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”;
 • Konkurs nr 16/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona zdrowia psychicznego”;
 • Konkurs nr 17/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”;
 • Konkurs nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”;
 • Konkurs nr 19/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą. „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”;
 • Konkurs nr 20/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kujawsko-pomorskie.pl  (zakładka: „organizacje pozarządowe”), ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kujawsko-pomorskie.pl.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać za pomocą generatora ofert „Witkac.pl” znajdującego się na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka generator ofert 2019, w następujących miejscach i terminach:  

Oferty dotyczące konkursów nr 1/2019, 2/2019 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 14/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019 i 20/2019 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert „Witkac.pl” (do godziny 15.30), oraz potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z generatora ofert „Witkac.pl” w wersji papierowej, które należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego do dnia 21 stycznia 2019 r., do godz. 15.30, bądź wysłać pocztą tradycyjną tego samego dnia do godziny 23.59.59.;

 

Oferty dotyczące konkursu nr 13/2019 wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert „Witkac.pl”, oraz potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z generatora ofert „Witkac.pl” w wersji papierowej, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 27 września 2019 r., do godz. 15.30 bądź wysłać tego samego dnia do godziny 23.59.59.;

 

Oferty dotyczące konkursu nr 15/2019 wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert „Witkac.pl”, oraz potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z generatora ofert „Witkac.pl” w wersji papierowej, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 15 lutego 2019 r., do godz. 14.00 bądź wysłać tego samego dnia do godziny 23.59.59.;

 Ogólnych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 571 293 076, 571 293 077 lub 571 204 292 e-mail: ngo[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl, natomiast szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów właściwych dla danego konkursu, tj.:

 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. św. Janów 1/3, 87-100 Toruń, tel. 883 353 692 lub 883 359 312 (Konkurs nr 1/2019);

Departament Sportu i Turystyki Wydział Sportu i Kultury Fizycznej, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 883 353 688 (Konkurs nr 2/2019 i 20/2019);


Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – Biuro Zdrowia Publicznego
, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 602 178 210, 602 178 153, (Konkursy nr 3/2019, 4/2019, 5/2019);

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Biuro Wsparcia
i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu
, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 56 652 18 71 (Konkursy nr 6/2019, 7/2019), tel. 56 621 25 44 (Konkursy nr 8/2019, 9/2019);

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 56 652 18 15 (Konkurs nr 19/2019) oraz 56 652 18 13 (Konkurs nr 18/2019);

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – Biuro Zdrowia Publicznego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 56 652 18 22, (Konkurs nr 10/2019), tel. 56 621 25 15 (konkurs nr 16/2019);

 Departament Sportu i Turystyki Biuro ds. Rozwoju Turystyki, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 56 62 18 453 i 56 62 18 423 (Konkurs nr 11/2019);

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 56 652 18 39,  (Konkurs nr 15/2019 i 17/2019);

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 571 293 076, 571 293 077 (Konkurs nr 12/2019, 13/2019, 14/2019).

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą generatora ofert „Witkac.pl”, oraz data złożenia wydruku z generatora ofert potwierdzenia złożenia oferty lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wydruku drogą pocztową. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce generator ofert 2019.

 Regulaminy otwartych konkursów ofert w załącznikach poniżej.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian