Otwarty nabór partnera działającego na rzecz Miasta Bydgoszcz do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Invest in Bit CITY 2.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera działającego na rzecz Miasta Bydgoszcz do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego  oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”, zwanego dalej Projektem; finansowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  lata  2014-2020; Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie  procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu .

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian