Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1484/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1483/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 205/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew. Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko- pomorskim na lata 2021-2025” Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1481/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach projektu pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)” Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2021 Zakup wyposażenia w budynku przedszkola mieszczącym się w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1480/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1479/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwa ,,Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1478/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 271/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 270/2021. Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzew. Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1477/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1476/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przekazania składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1475/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii rozwoju miasta Lipna na lata 2021-2027 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1474/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących zachowania spójności projektów strategii rozwoju gmin oraz strategii rozwoju ponadlokalnego sporządzanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z ustaleniami Strategii Przyspieszenia 2030+ Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1473/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na zawarcie umowy dzierżawy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 269/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzewa. Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1472/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2021 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1471/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 268/2021. Decyzja umarzająca Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
« 1 2 3 4 1 423 1 424 »