Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1034/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa nr 14 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 349/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1033/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1032/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami sektora finansów publicznych w województwie kujawsko-pomorskim o współdziałaniu przy realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1031/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1030/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1029/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1028/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1027/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1026/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1025/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1024/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1023/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia nieodpłatnej służebności gruntowej ustanowionej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1022/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1021/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia liczby uczniów w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1020/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1019/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Udział w X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Razem w XXI wieku” w Kamczii (Bułgaria) Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1018/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Szkoła na medal Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1017/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Festiwal Papieru w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1016/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
« 1 2 925 926 927 928 929 1 351 1 352 »