Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/452/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-049/16 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/451/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16 Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/450/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Podkomisji Oceny Projektów IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16 Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/449/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/448/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Uchwała Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/447/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/446/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania części nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/464/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/445/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/435/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania o udzielonych w 2016 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2017 Karta informacyjna 1212/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2017 Karta informacyjna 1211/2016 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/434/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2016 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2017 Karta informacyjna 1210/2016 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/444/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 986 987 988 989 990 1 352 1 353 »