Petycja KS-P.1510.2.1.2017 dotycząca wprowadzenia zmian w projekcie uchwały nr XXIX/510/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian