porządek obrad III sesji Sejmiku WK-P – 18 lutego 2019 r.

Porządek obrad

III sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 18 lutego 2019 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z II sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku – przedstawia komendant wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała.
 4. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku – przedstawia komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego – projekt zarządu województwa – druk nr 4/19.*
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin – projekt zarządu województwa – druk nr 2/19.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości – projekt zarządu województwa – druk nr 3/19.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków ich udzielania – projekt zarządu województwa – druk nr 6/19.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu – projekt zarządu województwa – druk nr 16/19.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów – projekt zarządu województwa – druk nr 15/19.*
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem – projekt zarządu województwa – druk nr 5/19.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich – projekt zarządu województwa – druk nr 7/19.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 8/19.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki – projekt zarządu województwa – druk nr 9/19.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej – projekt zarządu województwa – druk nr 10/19.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia – projekt zarządu województwa – druk nr 11/19.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 12/19.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich – projekt zarządu województwa – druk nr 13/19.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich – projekt zarządu województwa – druk nr 14/19.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia – projekt zarządu województwa – druk nr 17/19.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 18/19.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu – projekt zarządu województwa – druk nr 19/19.
 23. Rozpatrzenie i podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt doraźnej Komisji Statutowej – druk nr 1/19.
 24. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 27. Wolne głosy i wnioski.
 28. Zamknięcie sesji.

 

* projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

– materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian