porządek obrad VI sesji Sejmiku WK-P – 27 maja 2019 r.

Porządek obrad

VI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 27 maja 2019 r.

  1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
  2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu V sesji sejmiku.

  1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
  2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
  3. Rozpatrzenie raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 4/19:
  • prezentacja raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r.*
  • debata nad raportem,
  • głosowanie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 4/19.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 5/19 oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 6/19:

a) zapoznanie się z:

– sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok*,

– sprawozdaniem finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok,

– sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok;

– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa,

– informacją o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku*,

– wnioskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

b) dyskusja i rozpatrzenie:

– sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;

c) głosowanie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 5/19 (załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.),

– w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 6/19.

7. Informacja dotycząca Studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej Bydgoszcz – Solec Kujawski, w kontekście terminala multimodalnego – węzła logistycznego Bydgoszcz – przedstawia marszałek Piotr Całbecki.

8. Sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – projekt zarządu województwa – druk nr 34/19.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023 – projekt zarządu województwa – druk nr 35/19.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na Start!” na lata 2019-2021 – projekt zarządu województwa – druk nr 36/19.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią – projekt zarządu województwa – druk nr 37/19.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia – projekt zarządu województwa – druk nr 38/19.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich – projekt zarządu województwa – druk nr 39/19.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich – projekt zarządu województwa – druk nr 40/19.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki – projekt zarządu województwa – druk nr 41/19.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 42/19.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia – projekt zarządu województwa – druk nr 43/19.

19. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.

20. Interpelacje i zapytania Radnych.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22. Wolne głosy i wnioski.

23. Zamknięcie sesji.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian