porządek obrad XII sesji Sejmiku WK-P – 16 grudnia 2019 r.

Porządek obrad

XII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 16 grudnia 2019 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 11.00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XI sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 – projekt zarządu województwa – druk nr 167/19*.
 • w sprawie budżetu województwa na rok 2020 – projekt zarządu województwa – druk nr 168/19*.

Procedura przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej:

– przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 i budżetu województwa na rok 2020,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

– przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Budżetu i Finansów oraz opinii Klubów Radnych,

– odczytanie stanowiska Zarządu Województwa w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Budżetu i Finansów,

– dyskusja,

– głosowanie nad projektem wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038,

– głosowanie nad projektem budżetu województwa na rok 2020.

 

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 – projekt zarządu województwa**.
 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 – projekt zarządu województwa**.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią – projekt zarządu województwa – druk nr 169/19.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – projekt zarządu województwa – druk nr 128/19.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej – projekt zarządu województwa – druk nr 170/19.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” – projekt zarządu województwa – druk nr 171/19.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 172/19.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej – projekt zarządu województwa – druk nr 174/19.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej – projekt zarządu województwa – druk nr 175/19.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 25/19***.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych – projekt zarządu województwa**.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – projekt zarządu województwa – druk nr 173/19.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – projekt zarządu województwa – druk nr 176/19**.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 177/19**.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Honorowego Obywatelstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyróżnienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz sposobu ich nadawania oraz procedury honorowania i wyróżniania – projekt marszałka województwa – druk nr 3/19**.
 16. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

 

 

 

* projekt uchwały został przekazany

** projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

*** załącznik do projektu uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

 

– materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian