porządek obrad XIV sesji Sejmiku WK-P – 24 lutego 2020 r.

Porządek obrad

XIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 24 lutego 2020 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 10.00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:- stwierdzenie quorum,- przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji sejmiku.
 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku – przedstawia p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski.
 4. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku – przedstawia p.o. Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. Jacek Kaczmarek.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 – projekt zarządu województwa – druk nr 10/20.*
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 – projekt zarządu województwa – druk nr 11/20.*
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt zarządu województwa – druk nr 14/20.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – projekt zarządu województwa – druk nr 2/20.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 1/20.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie – projekt zarządu województwa – druk nr 3/20.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie – projekt zarządu województwa – druk nr 6/20.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich – projekt zarządu województwa – druk nr 7/20.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 4/20.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi – projekt zarządu województwa – druk nr 5/20.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie – projekt zarządu województwa – druk nr 8/20.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie – projekt zarządu województwa – druk nr 9/20.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 – projekt zarządu województwa – druk nr 12/20.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu – projekt zarządu województwa
  – druk nr 13/20.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 1/20.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 2/20.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 3/20.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 4/20.
 23. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 26. Wolne głosy i wnioski.
 27. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian