porządek obrad XLVIII sesji Sejmiku WK-P – 30 lipca 2018 r.

Porządek obrad

XLVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 30 lipca 2018 r.

 1. Otwarcie sesji – początek 1100, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,
  plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XLVII sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. – przedstawia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jerzy Kasprzak.
 4. Raport ze stanu realizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” za lata 2015-2017 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt marszałka województwa – druk nr 2/18.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu – projekt zarządu województwa – druk nr 97/18.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji (dot. drogi wojewódzkiej Nr 246) – projekt zarządu województwa – druk nr 102/18.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji (dot. drogi wojewódzkiej Nr 240 na terenie gminy Kęsowo) – projekt zarządu województwa – druk nr 103/18.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji (dot. drogi wojewódzkiej Nr 240 na terenie gminy Tuchola) – projekt zarządu województwa – druk nr 104/18.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” – projekt zarządu województwa – druk nr 101/18.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem – projekt zarządu województwa – druk nr 98/18.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie włączenia Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego i zmiany nazwy tego Zespołu – projekt zarządu województwa – druk nr 99/18.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą – projekt zarządu województwa – druk nr 100/18.
 14. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian