porządek obrad XVI sesji Sejmiku WK-P – 15 lutego 2016 r.

Porządek obrad

XVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 15 lutego 2016 r.

Część uroczysta sesji

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2.

– stwierdzenie quorum

 1. Podjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia patronem Świętego Jana Pawła II – projekt Grupy Radnych.*

Część zwyczajna sesji

– przyjęcie protokołu z XV sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia Przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia Marszałek Województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja na temat oceny bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. – p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Tomasz Trawiński.
 4. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 – przedstawia Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Leszczyński.
 5. Prezentacja raportu o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2014 – wykonany na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+ – przedstawia Marszałek Województwa Piotr Całbecki.
 6. Prezentacja stanu prac nad Kujawsko-pomorskim planem spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – przedstawia Marszałek Województwa Piotr Całbecki.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich – projekt Zarządu Województwa – druk nr 169/15.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania w 2016 r. zadań dotyczących rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, obejmującego: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat-Szkarpawę oraz Zalew Wiślany, na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 3/16.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 170/15.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 171/15.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w roku szkolnym 2015/2016 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 2/16.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Objazdowej 1 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 4/16.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 1/16.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia – projekt Zarządu Województwa – druk nr 5/16.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 6/16.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.**
 17. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.
  * – projekt stanowiska zostanie przekazany w terminie późniejszym** – projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym- materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian