porządek obrad XVIII sesji Sejmiku WK-P – 21 marca 2016 r.

Porządek obrad

XVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 21 marca 2016 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XVI sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia Przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia Marszałek Województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku – przedstawia Okręgowy Inspektor Pracy Małgorzata Porażyńska.*
 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2015 i 2016 – przedstawia Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Artur Janas.
 5. Raport z wykonania w 2015 r. „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016” – przedstawia Marszałek Województwa Piotr Całbecki
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie – projekt Zarządu Województwa.*
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 7/16.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 8/16.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. – projekt Zarządu Województwa – druk nr 9/16.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin – projekt Zarządu Województwa – druk nr 10/16.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt doraźnej Komisji Statutowej – druk nr 1/16.
 12. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

*materiał zostanie przekazany w terminie późniejszym

– materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian