porządek obrad XX sesji Sejmiku WK-P – 23 maja 2016 r.

Porządek obrad

XX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 23 maja 2016 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu XIX sesji Sejmiku.

 1. Uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o NATO.
 2. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 3. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Marszałka Województwa – druk nr 1/16.*
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk 6/16.*
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk 7/16.*
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 4/16 oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 5/16:

zapoznanie się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok**; sprawozdaniem finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok; opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok; opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa; informacją o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku; wnioskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

dyskusja i rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,

głosowanie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 4/16. (załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.); w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 5/16.

 1. Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 – przedstawia Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Elwira Jutrowska.
 2. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” za rok 2015 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – projekt Zarządu Województwa.*
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – projekt Zarządu Województwa – druk nr 23/16.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 28/16. (dot. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu).
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 31/16. (dot. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu).
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 20/16. (dot. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu).
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 32/16. (dot. Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – s.p.z.o.z.).
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 33/16. (dot. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy).
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 34/16. (dot. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy).
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 35/16. (dot. Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy).
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 36/16. ( Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy).
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – projekt Zarządu Województwa – druk nr 30/16.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie – projekt Zarządu Województwa – druk nr 29/16.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt doraźnej Komisji Statutowej – druk nr 2/16.
 16. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

* projekt uchwały przekazany zostanie w terminie późniejszym

** materiał został przekazany

– materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik Województwa”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian