porządek obrad XXI sesji Sejmiku WK-P – 25 maja 2020 r.- sesja w trybie zdalnym

Porządek obrad

XXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 25 maja 2020 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 2/20:
  a) prezentacja raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r.*,
  b) debata nad raportem,
  c) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 2/20.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 3/20;

– w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 4/20:
a) zapoznanie się z:

– sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok*,

– sprawozdaniem finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok,

– sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok;

– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa*,

– informacją o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku*,

– wnioskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
b) dyskusja i rozpatrzenie:

– sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
c) głosowanie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 3/20 (załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.).

– w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 4/20.

7. Sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego – projekt zarządu województwa – druk nr 31/20.
 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023 – projekt zarządu województwa – druk nr 32/20.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – projekt zarządu województwa – druk nr 33/20.
 4. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

 

 

 

* materiał został przekazany

– materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian