porządek obrad XXIII sesji Sejmiku WK-P – 22 czerwca 2020 r.- sesja w trybie zdalnym

Porządek obrad

XXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 22 czerwca 2020 r.

 1. Otwarcie sesji – początek 10:00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołów z XIX, XX i XXI sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Kompetencje i zadania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ich realizacja – przedstawia dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Grzegorz Szymoniuk.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2019 – przedstawia dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 – projekt zarządu województwa – druk nr *.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 – projekt zarządu województwa – druk nr*.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego – projekt zarządu województwa – druk nr 53/20.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska – projekt zarządu województwa – druk nr 35/20.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin – projekt zarządu województwa – druk nr 36/20.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal (tzw. fundusz drzewkowy) – projekt zarządu województwa – druk nr 52/20.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2019 r. – projekt zarządu województwa – druk nr 37/20.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych  w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” – projekt zarządu województwa – druk nr 46/20.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze – projekt zarządu województwa – druk nr 47/20.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec – projekt zarządu województwa – druk nr 48/20.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębowa Łąka – projekt zarządu województwa – druk nr 49/20.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz – projekt zarządu województwa – druk nr 50/20.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal – projekt zarządu województwa – druk nr 51/20.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji – projekt zarządu województwa – druk nr 34/20.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – projekt zarządu województwa – druk nr 42/20 .
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska – projekt zarządu województwa – druk nr 43/20 .
 21. Rozpatrzenie i podjęcie w uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – projekt zarządu województwa – druk nr 44/20 .
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń – projekt zarządu województwa – druk nr 45/20 .
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi – projekt zarządu województwa – druk nr 38/20.
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 39/20.
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 40/20.
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie – projekt zarządu województwa – druk nr 41/20 .
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 5/20.
 28. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 31. Wolne głosy i wnioski.
 32. Zamknięcie sesji.

 

* projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

– materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian