porządek obrad XXX sesji Sejmiku WK-P – 27 marca 2017 r.

Porządek obrad

XXX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 27 marca 2017 r.

– część uroczysta sesji

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2: stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie stanowiska w związku z uznaniem Świętego Jana Pawła II, papieża, Patronem Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Grupy Radnych. ⃰

– przerwa

– część zwyczajna sesji

– sprawy proceduralne: przyjęcie protokołu z XXIX sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Realizacja zadań w latach 2015-2016 oraz stopień wykorzystania środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w perspektywie finansowej 2014-2020 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2016 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Raport z wykonania w 2016 r. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2016” – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017 – 2020” – projekt Zarządu Województwa – druk nr 18/17.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. – projekt Zarządu Województwa – druk nr 16/17.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 17/17.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 19/17.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 20/17.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 21/17.
 12. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

⃰ projekt stanowiska zostanie przekazany w terminie późniejszym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian