porządek obrad XXXI sesji Sejmiku WK-P – 24 kwietnia 2017 r.

Porządek obrad

XXXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 24 kwietnia 2017 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XXX sesji Sejmiku.

 1. Uroczyste podsumowanie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
 2. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 3. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Informacja o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku – przedstawia p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa.
 5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016 i 2017 – przedstawia Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Artur Janas.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  – przedstawia Marszałek Województwa Piotr Całbecki.
 7. Stan wdrażania polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim, w tym instrumentu ZIT – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 8. Informacja o realizacji zadania zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2016-2017 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 9. Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2016 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020” – projekt Zarządu Województwa – druk nr 34/17.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 40/17.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 41/17.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek – projekt Zarządu Województwa – druk nr 27/17.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie – projekt Zarządu Województwa – druk nr 28/17.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski – projekt Zarządu Województwa – druk nr 29/17.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec – projekt Zarządu Województwa – druk nr 30/17.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski – projekt Zarządu Województwa – druk nr 31/17.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Fabianki – projekt Zarządu Województwa – druk nr 38/17.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 32/17.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 33/17.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – projekt Zarządu Województwa – druk nr 24/17.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana międzynarodowa droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2017-2019 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 39/17.
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 22/17 (dot. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu).
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 23/17 (dot. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu).
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 35/17 (dot. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy).
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 36/17 (dot. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy).
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 37/17.
 28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 25/17.
 29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 26/17.
 30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych – druk nr 1/17.
 31. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 32. Interpelacje i zapytania Radnych.
 33. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 34. Wolne głosy i wnioski.
 35. Zamknięcie sesji.

 

⃰ projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian