porządek obrad XXXII sesji Sejmiku WK-P – 29 maja 2017 r.

Porządek obrad
XXXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 29 maja 2017 r.

  1. Otwarcie sesji – początek godz. 900, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
  2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,
– przyjęcie protokołu XXXI sesji Sejmiku.

  1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
  2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 2/17 oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 3/17:

1) zapoznanie się z:

– sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok*,

– sprawozdaniem finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok,

– opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok,

– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa,

– informacją o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku*,

– wnioskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

2) dyskusja i rozpatrzenie:

– sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;

3) głosowanie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 2/17 (załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.),

– w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 3/17.

6. Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2016 – przedstawia Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Elwira Jutrowska.
7. Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2016 r. – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 43/17.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski – projekt Zarządu Województwa – druk nr 44/17.
10. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

 

* materiał został przekazany

– materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian