porządek obrad XXXVII sesji Sejmiku WK-P – 23 października 2017 r.

Porządek obrad

XXXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 23 października 2017 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 – projekt Zarządu Województwa.⃰
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 – projekt Zarządu Województwa.⃰
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2018 roku – projekt Zarządu Województwa – druk nr 131/17.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – projekt Zarządu Województwa – druk nr 132/17.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja – projekt Zarządu Województwa – druk nr 133/17.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja – projekt Zarządu Województwa – druk nr 134/17.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 135/17.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja – projekt Zarządu Województwa – druk nr 136/17.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice – projekt Marszałka Województwa – druk nr 3/17.
 13. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Realizacja postanowień art. 27c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (oświadczenia majątkowe).
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

⃰ projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

– materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian