Procedura wydawania wtórnika zaświadczenia ADR oraz zaświadczenia ADR z powodu zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych

o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR  oraz zaświadczenia ADR z powodu zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych mogą ubiegać się kierowcy, którym zaświadczenie ADR wydał marszałek województwa kujawsko-pomorskiego

  • Wydział Departament Infrastruktury Drogowej
  • Termin załatwienia W przypadku utraty zaświadczenia ADR, jego zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność, a także zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, marszałek województwa przesyła w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku kierowcy: 1) wtórnik dokumentu – pod warunkiem złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia o utracie dokumentu albo 2) nowy dokument.
  • Osoba kontaktowa Marlena Smykowska-Wilamowicz, Marek Jasiński
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
   Departament Infrastruktury Drogowej
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 221, 56 62 18 388
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
   Departament Infrastruktury Drogowej
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Warunkiem wydania wtórnika zaświadczenia ADR lub nowego dokumentu jest złożenie wniosku, wraz z załączonymi dokumentami.

   WYMAGANE DOKUMENTY:
   1) Do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR należy dołączyć:
   wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR – WZÓR WNIOSKU do pobrania
   2) formularz zgłoszeniowy, zawierający dane niezbędne do wydania wtórnika zaświadczenia ADR wraz z aktualną fotografią – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania + instrukcja wypełnienia formularza
   3) oświadczenie o odpowiedzialności karnej (dla osób ubiegających się o wydanie wtórnika) – WZÓR OŚWIADCZENIA do pobrania
   4) potwierdzenie zapoznania się z Informacją administratora danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
   5) dowody potwierdzające dokonanie opłat
   6) Potwierdzenie zapoznania się z Informacją administratora danych osobowych (RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – WZÓR POTWIERDZENIA zapoznania się z informacją RODO do pobrania.
   7) zniszczone zaświadczenie ADR oraz zaświadczenie ADR wymagające zmiany danych osobowych – kierowca obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania nowego dokumentu albo wtórnika, zwrócić do Departamentu Infrastruktury Drogowej;
   8) po uzyskaniu wtórnika zaświadczenia ADR kierowca, który odzyskał utracony dokument, jest obowiązany zwrócić go do Departamentu Infrastruktury Drogowej w terminie 14 dni od jego odzyskania;
   Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać pocztą pod adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
   Departament Infrastruktury Drogowej, Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych,
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Opłaty za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR w wysokości 50 zł., należy uiścić na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 20 1020 5011 0000 9502 0128 2227 Tytułem: opłata za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR, imię i nazwisko wnioskującego, na pokrycie kosztów działania CEK w wysokości 0,50 zł., należy uiścić na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 85 1020 5011 0000 9102 0225 6782 Tytułem: opłata CEK, imię i nazwisko wnioskującego.
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z późn. zm.),
   2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683),
   3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2019 r., poz. 2546).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian