Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Deartament Środowiska Szczegóły
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. Departament Środowiska Szczegóły
Odpłatne udostępnienie informacji geologicznej. Departament Środowiska Szczegóły
PROCEDURA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
PROCEDURA WYDAWANIA WTÓRNIKA ZAŚWIADCZENIA ADR ORAZ ZAŚWIADCZENIA ADR Z POWODU ZMIANY STANU FAKTYCZNEGO WYMAGAJĄCEGO ZMIANY DANYCH W NIM ZAWARTYCH Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne. Departament Środowiska Szczegóły
Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Departament Środowiska Szczegóły
PROCEDURA UZYSKANIA ZMIANY WPISU W REJESTRZE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KURSY Z ZAKRESU PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Departament Infrastruktury Drogowej, Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
PROCEDURA UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KURSY Z ZAKRESU PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Departament Infrastruktury Drogowej, Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
Dotowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz budowy zbiorników wodnych służących małej retencji Departament Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji Departament Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
Karta informacyjna udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Departament Spraw Społecznych, Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Nadawanie numerów drogom zaliczonym do kat. dróg powiatowych i gminnych oraz prowadzenie ich ewidencji Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szczegóły
Wpis do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Departament Infrastruktury i Transportu, Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
Karta informacyjna nr 4/SE/K/2019 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Karta informacyjna Nr 4/K/DZ/2019 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna Nr 3/K/DZ/2019 Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody Departament Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna Nr 1/K/DZ/2019 Wydawanie zezwoleń podmiotom leczniczym na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych Departament Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »