Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne. Departament Środowiska Szczegóły
Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Departament Środowiska Szczegóły
PROCEDURA UZYSKANIA ZMIANY WPISU W REJESTRZE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KURSY Z ZAKRESU PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Departament Infrastruktury Drogowej, Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
PROCEDURA UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KURSY Z ZAKRESU PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Departament Infrastruktury Drogowej, Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
Dotowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz budowy zbiorników wodnych służących małej retencji Departament Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji Departament Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
Karta informacyjna udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Departament Spraw Społecznych, Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Nadawanie numerów drogom zaliczonym do kat. dróg powiatowych i gminnych oraz prowadzenie ich ewidencji Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szczegóły
Wpis do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Departament Infrastruktury i Transportu, Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
Karta informacyjna nr 4/SE/K/2019 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Karta informacyjna Nr 4/K/DZ/2019 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna Nr 3/K/DZ/2019 Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody Departament Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna Nr 1/K/DZ/2019 Wydawanie zezwoleń podmiotom leczniczym na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych Departament Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna 3/SE/K/2019 „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej” Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna Nr 2/SE/K/2019 „Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON” Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna Nr 1/SE/K/2019 „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydział Kultury Szczegóły
Karta informacyjna Nr 5/K/SE/2018 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Departament Środowiska Szczegóły
Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Departament Sportu i Turystyki Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »