Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Nadawanie numerów drogom zaliczonym do kat. dróg powiatowych i gminnych oraz prowadzenie ich ewidencji Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szczegóły
Wpis do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Departament Infrastruktury i Transportu, Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
Karta informacyjna nr 4/SE/K/2019 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Karta informacyjna Nr 4/K/DZ/2019 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna Nr 3/K/DZ/2019 Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody Departament Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna Nr 1/K/DZ/2019 Wydawanie zezwoleń podmiotom leczniczym na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych Departament Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna 3/SE/K/2019 „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej” Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna Nr 2/SE/K/2019 „Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON” Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna Nr 1/SE/K/2019 „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Kultury Szczegóły
Karta informacyjna Nr 5/K/SE/2018 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Departament Środowiska Szczegóły
Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Departament Sportu i Turystyki Szczegóły
Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze Departament Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
Wymiana zaświadczenia ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Biuro Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
Karta informacje nr 5/K/SE/2018 Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna nr 4/K/SE/2018 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna 3/K/SE/2018 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna Nr 2/K/SE/2018 – Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna 1/K/SE/2018 – Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Wydział Zdrowia/Biuro Zdrowia Publicznego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »