Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Przeznaczenie gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne Departament Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
Przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III oraz gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne Departament Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
Promesa – przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego Departament Sportu i Turystyki Szczegóły
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (miasta) na prawach powiatu, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji. Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i/lub przetwarzania odpadów Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje geologiczne (dokumentacje złoża kopaliny, dokumentacje geologiczne, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dodatki do powyższych dokumentacji). Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Departament Środowiska Szczegóły
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok. Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie opinii na temat projektów powiatowych programów ochrony środowiska. Departament Środowiska Szczegóły
Wydawanie decyzji o zaszeregowanie / potwierdzenie zaszeregowania / zmianę zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii Departament Sportu i Turystyki Szczegóły
Wydanie decyzji o umorzeniu odroczonej opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie decyzji o zmniejszeniu odroczonej opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Departament Środowiska Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »