uchwała Nr 11/436/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 11. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 20.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.03.2019
  • Data wejścia w życie 20.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 11/436/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych
  • Podstawa prawna wydania art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60), art. 125 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 i 3 oraz art. 38 ust. 1 lit. b, ust. 4 lit. b (iii) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., str. 320), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ), § 9 ust. 1 pkt 4 Umowy nr WP-II-E.433.1.1.2017 o finansowaniu Projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe”
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian