uchwała Nr 16/702/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regionalnego planu kształcenia przez całe życie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017 +”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 16. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 23.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.04.2018
  • Data wejścia w życie 23.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 16/702/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia „Regionalnego planu kształcenia przez całe życie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017 +”
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.), oraz art. 9 pkt 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian