uchwała Nr 28/1408/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 28. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 18.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.07.2018
  • Data wejścia w życie 18.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 28/1408/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie akceptacji założeń projektu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000) oraz w związku z zapisami załącznika nr 5 do uchwały Nr 34/1171/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) (z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr 21/997/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowaniu projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian