uchwała Nr 39/1587/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 39. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 29.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.09.2020
  • Data wejścia w życie 29.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 39/1587/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030
  • Podstawa prawna wydania art. 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 16b i art. 21 pkt 1 i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian