Uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ogłasza otwarte konkursy ofert  na wykonywanie zadań publicznych  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

 • Konkurs nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017-2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Konkurs nr 2/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”;
 • Konkurs nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych
  w Województwie Kujawsko-Pomorskim”
  ;
 • Konkurs nr 4/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;
 • Konkurs nr 5/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;
 • Konkurs nr 6/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
 • Konkurs nr 7/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”;
 • Konkurs nr 8/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”;
 • Konkurs nr 9/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”;
 • Konkurs nr 10/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia”;
 • Konkurs nr 11/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”;
 • Konkurs nr 12/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”;
 • Konkurs nr 13/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019, dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”;
 • Konkurs nr 14/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;
 • Konkurs nr 15/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”;
 • Konkurs nr 16/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona zdrowia psychicznego”,
 • Konkurs nr 17/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”.
 • Konkurs nr 18/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”;
 • Konkurs nr 19/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie  wspierania  rodziny i systemu  pieczy  zastępczej pn. „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”;

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl  (zakładka: „organizacje pozarządowe”), www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać za pomocą generatora ofert znajdującego się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka generator ofert 2017
oraz wydruku z generatora zawierającego zgodną sumę kontrolną w następujących miejscach i terminach:  

Oferty dotyczące Konkursów nr 1/2017, 2/2017 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017, 18/2017 i 19/2017 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert (do godziny 15.30) oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego do dnia 12 stycznia 2017 r., do godz. 15.30, bądź wysłać tego samego dnia;

Oferty dotyczące Konkursu nr 13/2017 wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 29 września 2017 r., do godz. 14.00 bądź wysłać tego samego dnia;

Ogólnych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 571 293 076, 571 293 077 lub 571 204 292 e-mail: ngo[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl,  natomiast szczegółowych informacji udzielają pracownicy  departamentów właściwych dla danego zadania, tj.:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. św. Janów 1/3, 87-100 Toruń, tel. 883 353 692 lub 883 359 312 (Konkurs nr 1/2017);

Departament Sportu i Turystyki Wydział Sportu i Kultury Fizycznej,  Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 883 353 688 (Konkurs nr 2/2017);

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia – Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS
, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 602 178 210, 602 178 153, 784 936 042 (Konkursy nr 3/2017, 4/2017, 5/2017);

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 56 656 10 84  (Konkursy nr 6/2017, 7/2017) oraz 56 656 10 16 (Konkursy nr 8/2017, 9/2017);

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 56 656 10 57  (Konkurs nr 19/2017) oraz 56 656 10 78 (Konkurs nr 18/2017);

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia – Biuro Programów Profilaktycznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 56 656 10 27, (Konkurs nr 10/2017, 16/2017);

Departament Sportu i Turystyki Biuro ds. Rozwoju Turystyki, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 56 62 18 423 (Konkurs nr 11/2017);

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia – Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 56 656 10 31,  (Konkurs nr 17/2017);

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 571 293 076, 571 293 077, 571 204 292 (Konkurs nr 12/2017, 13/2017, 14/2017).

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą generatora ofert oraz data złożenia wydruku z generatora ofert ze zgodną sumą kontrolną lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wydruku drogą pocztową. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce generator ofert 2017.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian