Uchwała Nr 33/1110/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

Relacje

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja 33. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 19.08.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.08.2015
  • Data wejścia w życie 19.08.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 33/1110/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komi-tetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków
  • Podstawa prawna wydania art. 47 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europej-skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Eu-ropejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne doty-czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-go, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. U.E. L 347 z 20.12.2013 r.), art. 14 usta-wy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spojności fi-nansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) oraz. w związku z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów mo-nitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian