Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja 46. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 10.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.11.2015
  • Data wejścia w życie 10.11.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 46/1641/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Podstawa prawna wydania art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm. ); na podstawie art. 60 lit a, b, c Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (z późn. zm.); na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z późn. zm.); zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 23 października 2014 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian